Kami ucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pengunjung setia Blog ini. Semoga Anda semua selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT, AAmiin.

Rabu, 07 November 2012

Soal Semester 1 Agama Kelas V SD

I.   Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang benar !             

1.          Kitab suci Allah SWT yang kita imani ada ...
a. 4                                                                  c. 6
b. 5                                                                  d. 7

2.          Kitab suci Allah SWT yang terakhir diturunkan ....
a. Taurat                                                          c. Al Quran
b. Jabur                                                           d. Injil

3.          Kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Musa, As ...
a. Turat                                                           c. Al Quran
b. Jabur                                                           d. Injil

4.          Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi ...
a. Musa As                                                      c. Isa As
b. Muhammad SAW                                       d. Daud As

5.          Nabi Muhammad SAW telah menerima kitab Al quran sebagai ...
a. kitab yang terakhir                                     c. wahyu yang pertama
b. wahyu yang terakhir                                   d. pegangan

6.          Nama lain dari Al quran adalah ...
a. Hadist Nabi                                                 c. Fiqih
b. Al-Fur’qon                                                  d. Tauhid

7.          Nabi yang memiliki kesabaran yang tinggi adalah ...
a. Nabi Musa As                                             c. Nabi Sulaiman As
b. Nabi Isa As                                                 d. Nabi Ayub As

8.          Selain sabar Nabi Ayub As juga seorang yang ...
a. kejam                                                          c. kikir
b. sombong                                                     d. dermawan

9.          Nabi Musa As hidup pada zaman kerajaan Raja ...
a. Namrud                                                       c. Fir’aun
b. Jaluth                                                          d. Tholut

10.       Nama Ayah Nabi Musa As adalah ...
a. Imran                                                           c. Samiri
b. Yukabad                                                      d. Harun

11.       Ibunya Nabi Musa As adalah ...
a. Imran                                                           c. Yukabad
b. Safiro                                                          d. Aminah

12.       Wujud keteladanan Nabi Ayub adalah ...
a. sabar dalam menghadapi cobaan               c. tidak memperdulikan fakir miskin
b. berpoya-poya bila uang banyak                 d. berpakaian yang bagus

13.       Orang yang sabar dan tabah mendapat ...
a. rintangan dari orang lain                            c. pernghargaan di dunia
b. keuntungan yang banyak                            d. kebahagian di dunia dan di akhirat

14.       Orang yang sabar kehidupannya selalu ...
a. terbelakang                                                 c. beruntung
b. sukses                                                         d. miskin

15.       Tempat Nabi Isa As dilahirkan di ...
a. Mesir                                                           c. Palestina
b. Mekah                                                         d. Yerusalem

16.       Ibunya Nabi Isa As bernama ...
a. Asiah                                                           c. Rahmah
b. Aminah                                                       d. Mariam

17.       Nabi Isa As mendapat gelar kenabian pada usia ...
a. 30 tahun                                                      c. 41 tahun
b. 40 tahun                                                      d. 25 tahun

18.       Pada waktu baru lahir Nabi Isa dapat berbicara, merupakan salah satu ...
a. keajaiban                                                     c. mukjizat
b. sihir                                                             d. kejadian

19.       Mengatakan yang benar walaupun mengandung resiko, wujud keteladanan Nabi ...
a. Musa As                                                      c. Ayub As
b. Isa As                                                          d. Adam As

20.       Allah SWT akan selalu menolong hambanya, bila dalam ...
a. kesenangan                                                 c. tidur
b. kesusahan                                                   d. sakit

21.       Bila kita melihat teman berkelahi, yang kita lakukan adalah ...
a. memukul sipelaku                                      c. melerainya
b. menyaksikannya                                         d. melaporkan pada polisi

22.       Wujud keteladanan Nabi, adalah ....
a. solat tepat waktu                                         c. solat pada waktunya
b. mendahulukan solat                                   d. solat sebelum waktunya

23.       Beribadah kepada Allah SWT dilaksanakan, hurus ...
a. rapih / tertib                                                            c. khusu
b. ikhlas                                                          d. rendah hati

24.       Panggilan untuk solat adalah ...
a. Iqomah                                                        c. Berseru
b. Azan                                                            d. Mengumandangkan

25.       Iqomah artinya, ....
a. solat segera didirikan                                 c. tandanya waktu solat
b. solat segera selesai                                     d. seruan untuk menghadap solat

II. Isilah pertanyaan di bawah ini dengan tepat !

26.       aupun dalamn ayat 6 adalah untuk mu agama mu dan ………..
27.       Semua kitab Allah SWT mempunyai ajaran yang sama yaitu ajaran ………….
28.       Anjuran mensucikan hari sabtu, adalah ……………..
29.       Arti Al Quran menurut bahasa adalah ……………..
30.       Nabi Ayub As menderita sakit selama …………..
31.       Istri Nabi Ayub bernama ………………
32.       Pada masa kecil Nabi Musa di hanyutkan disungai ……………
33.       Lapal Azan yang ke lima adalah …………..
34.       Hukumnya mengumandangkan Azan / Iqomah adalah ……………
35.       Menirukan lapal Azan dengan suara pelan hukumnya ……………….
                  
III. Jawablah soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat !

36.       Jelaskan isi kandungan surat Al Kafirun !
Jawab : ……………..

37.       Ceritakan kisah kesembuhan Nabi Ayub As !
Jawab : ……………….

38.       Jelaskan kitab Al Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya !
Jawab : ………………….

39.       Jelaskan arti Al Quran menurut istilah !
Jawab : …………………

40.       Tulislah dengan jelas lapal Iqomah yang ke 6 !                                                      
Jawab : .....................

Artikel Terkait

Tidak ada komentar:

Posting Komentar